Prijavi se Registruj se   Pocetna O nama Kontakt
OGLASI SVE  

 
 
Prevara KZS

Prevara Član 208.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(3)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazičetristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(4)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna Član 202.(1)  Ko na svom proizvodu u prometu neovlašćeno upotrebi, u celosti ili delimično, tuđi prijavljeni, odnosno zaštićeni dizajn proizvoda,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko neovlašćeno objavi ili na drugi način učini dostupnim javnosti predmet prijave tuđeg dizajna pre nego što je objavljen na način utvrđen zakonom,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Proizvodi iz stava 1. ovog člana oduzeće se. 

Povreda moralnih prava autora i interpretatora Član 198.(1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili interpretaciju,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tuđe autorsko delo ili izmeni tuđu snimljenu interpretaciju,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Ko stavlja u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije na način kojim se vređa čast ili ugled autora ili izvođača,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.(5)  Gonjenje za delo iz stava 2. ovog člana preduzima se po predlogu, a za delo iz stava 3. ovogčlana po privatnoj tužbi.

 

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava Član 199.(1)  Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži, ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet neovlašćeno drži umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka,(3)  Ako je delo iz st. 1. i 2.ovog člana učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.(4) Ko proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje ili sredstva čija je osnovna ili pretežna namena uklanjanje, zaobilaženje ili osujećivanje tehnoloških mera namenjenih sprečavanju povreda autorskih i srodnih prava, ili ko takve uređaje ili sredstva koristi u cilju povrede autorskog ili srodnog prava,kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (5)  Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se i uništiti.

 

Neovlašćeno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskom i srodnim pravima Član 200.(1)  Ko neovlašćeno ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o autorskom ili srodnom pravu, ili stavi u promet, uveze, izveze, emituje ili na drugi način javno saopšti autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.(2)  Predmeti iz stava 1. oduzeće se i uništiti. 

Obmanjivanje kupaca Član 244.Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom,kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

 

Falsifikovanje znakova za obeležavanje robe, mera i tegovaČlan 245.(1)  Ko u nameri da ih upotrebi kao prave napravi lažne pečate, žigove, marke ili druge znakove za obeležavanje domaće ili strane robe kojima se žigošu zlato ili drugi plemeniti metal, drvo, stoka ili kakva druga roba ili ko u istoj nameri takve prave znakove preinači ili ko takve lažne ili preinačene znakove upotrebi kao prave,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Lažni znakovi, mere i tegovi oduzeće se. 
besplatno

Uputstvo za postavljanje oglasa.

Najnovije Vesti
Prevara KZS
Pratite nas:fb tw

Azurirajte

O nama Nasa kompanija Zakon o oglasavanju Privatnost Kontakt
@ Copyright 2008 - oglasisve.com
Powered by:Oglasi Sve